Algemene voorwaarden Lotte ten Berge

1.Partijen en definities

 1. Lotte ten Berge: Lotte ten Berge, gevestigd te Zwolle aan de Celestraat 5 (8012 TT), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68752024, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Lotte ten Berge:
  Website: https://www.lottetenberge.nl/
  Email: mail@lottetenberge.nl
  Btw-identificatienummer: NL002201765B27
 3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Lotte ten Berge.

2. Toepasselijkheid

 1. Lotte ten Berge verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op ieder aanbod van Lotte ten Berge en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan en in de toekomst zullen aangaan.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Lotte ten Berge bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na offertedatum, tenzij anders schriftelijk door Lotte ten Berge is aangegeven.
 2. Afgegeven prijsindicaties zijn slechts schattingen waaraan geen rechten mogen worden ontleend.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Lotte ten Berge.
 6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Lotte ten Berge een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Lotte ten Berge, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht verandert, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd, waaronder de vergoeding voor Lotte ten Berge. Lotte ten Berge zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lotte ten Berge gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering geldende voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot de vergoeding voor Lotte ten Berge en de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van Lotte ten Berge op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daardoor in gebreke te komen, kan Lotte ten Berge een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lotte ten Berge behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Lotte ten Berge zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Lotte ten Berge worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Lotte ten Berge heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven op eigen wijze uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.
 2. Lotte ten Berge zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Lotte ten Berge altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie te kunnen overgaan.
 3. Het staat Lotte ten Berge vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, richt Lotte ten Berge zich niet op marketing strategie en online marketing. Ook wordt er geen onderzoek verricht naar zoekmachine optimalisatie (SEO) en wordt daar bij het opstellen c.q. redigeren van teksten geen rekening mee gehouden.
 5. De inhoudelijke beoordeling van de door Opdrachtgever aangeboden en/of op verzoek van Opdrachtgever opgestelde materiaal behoort niet tot de werkzaamheden van Lotte ten Berge.
 6. Lotte ten Berge is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lotte ten Berge de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daaraan verbonden factu(u)r(en) heeft voldaan.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt Lotte ten Berge in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Lotte ten Berge. Hieronder wordt onder andere begrepen:
  a) Ervoor zorgen dat Lotte ten Berge tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens en documenten;
  b) Lotte ten Berge op de overeengekomen momenten toegang te verschaffen tot de fysieke en digitale locaties waarin de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documenten zijn ondergebracht.
  c) Lotte ten Berge in contact brengen met personen, en medewerkers beschikbaar te stellen, voor het verrichten van interviews teneinde Lotte ten Berge in staat te stellen de voor haar werkzaamheden benodigde informatie te vergaren. Lotte ten Berge kan om aanvullende c.q. vervangende personen verzoeken.
 2. Indien Lotte ten Berge niet op het overeengekomen moment kan aanvangen met de werkzaamheden omdat Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen op grond van lid 1 van deze voorwaarden is Opdrachtgever aan Lotte ten Berge een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief (excl. BTW) per uur dat de vertraging voortduurt. Lotte ten Berge is gerechtigd het hier bedoelde tarief periodiek te wijzigen.
 3. Opdrachtgever verplicht zich het door Lotte ten Berge opgeleverde materiaal inhoudelijk te controleren. Opdrachtgever draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de door Lotte ten Berge geredigeerde of opgestelde materiaal.
 4. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
  a) Inhoudelijke onjuistheden of gebreken in de door Lotte ten Berge geredigeerde of opgestelde teksten;
  b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

6. Prijzen en betaling

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en prijzen redelijk en billijk.
 2. Het uurtarief kan jaarlijks worden verhoogd.
 3. Tenzij anders overeengekomen omvat een overeengekomen tarief voor de werkzaamheden van Lotte ten Berge één revisieronde. Eventuele aanvullende gewenste of noodzakelijke werkzaamheden worden verricht tegen het door Lotte ten Berge gehanteerde uurtarief.
 4. Indien Lotte ten Berge met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Lotte ten Berge niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging daarvan indien die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
 5. Facturen kennen een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Lotte ten Berge terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 7. Alle door Lotte ten Berge opgegeven tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
 8. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lotte ten Berge is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

7. Ontbinding

 1. Lotte ten Berge heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotte ten Berge ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
 2. In geval van Ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn alle door Opdrachtgever aan Lotte ten Berge verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk op het moment van ontbinding niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

8. Garanties, onderzoek, reclames en verjaringstermijn

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan mogen worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen tien dagen na levering schriftelijk aan Lotte ten Berge te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lotte ten Berge te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lotte ten Berge in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Lotte ten Berge in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien Opdrachtgever Lotte ten Berge machtigt om zonder voorafgaande toestemming namens haar online berichten te plaatsen, aanvaardt Opdrachtgever de daaraan verbonden risico’s. Opdrachtgever komt geen beroep op enige remedie toe aangaande de door Lotte ten Berge in het kader van de machtiging geplaatste berichten.
 3. Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft alsdan eveneens gehouden tot afname en betaling van de overige waartoe Lotte ten Berge opdracht is gegeven.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien vaststaat dat sprake is van een gebrek en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lotte ten Berge het gebrek binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Lotte ten Berge, vervangen of herstellen.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor ontstaan, waaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lotte ten Berge, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lotte ten Berge en de door Lotte ten Berge bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9. Aansprakelijkheid

 1. Lotte ten Berge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet behalen van het met de door Lotte ten Berge geredigeerde of opgestelde teksten beoogde resultaat.
 2. Lotte ten Berge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruik van adviezen en/of materiaal van Lotte ten Berge.
 3. Lotte ten Berge is in het geval van aansprakelijkheid aan haar zijde uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen, dan wel het materiaal te vervangen, dan wel facturen te crediteren, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht op compensatie van vermeende schade kan doen gelden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Lotte ten Berge is beperkt tot hetgeen waarop de door haar gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien die verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot de hoogte van de vergoeding die Lotte ten Berge voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, te vermeerderen met 15%.
 5. Aansprakelijkheid van Lotte ten Berge omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Lotte ten Berge voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade geleden door derden doordat Lotte ten Berge heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Lotte ten Berge voor de schade en rechtsvorderingen van derden en is gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Lotte ten Berge.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Lotte ten Berge op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht de aard en omvang van de geleden schade terstond aan Lotte ten Berge te melden. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lotte ten Berge geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zijn mede begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Lotte ten Berge opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Lotte ten Berge onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Lotte ten Berge bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever, en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige op Lotte ten Berge rustende verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.
 3. Indien Lotte ten Berge bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Het doen van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht van Lotte ten Berge. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 2. Tenzij het werk zich daar niet voor leent, is Lotte ten Berge te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Indien Lotte ten Berge gebruikmaakt van het hier bedoelde recht is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Lotte ten Berge openbaar te maken of te verveelvoudigen of het werk nog langer onder de vermelding van de naam Lotte ten Berge openbaar te maken of te verveelvoudigen, al naar gelang de wens van Lotte ten Berge.
 3. De in het kader van de opdracht door Lotte ten Berge tot stand gebrachte werken, bestaande uit teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Lotte ten Berge, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Lotte ten Berge blijft bevoegd haar werk voor andere opdrachtgevers aan te wenden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Lotte ten Berge veranderingen in de, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden, aan te brengen of deze te verveelvoudigen of op te slaan.
 5. Lotte ten Berge heeft de vrijheid om het door haar vervaardigde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

12. Overname en inlenen

 1. Het is Opdrachtgever tot één jaar na beëindiging van de uitvoering van de aan Lotte ten Berge verleende opdracht niet toegestaan om zonder haar schriftelijke toestemming direct of indirect aan haar verbonden personen, anders dan ten behoeve van de aan Lotte ten Berge verleende opdracht, te benaderen voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten die vergelijkbaar zijn aan de door Lotte ten Berge aangeboden dienstverlening.
 2. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel is Opdrachtgever Lotte ten Berge een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Lotte ten Berge is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Lotte ten Berge.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Lotte ten Berge is exclusief bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.