Algemene leveringsvoorwaarden

De opdrachtgever wordt aangeduid als ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’ en staat gelijk aan (naam opdrachtgever).
De leverancier wordt genoemd als Lotte ten Berge en als ‘ik’ en ‘mij’ en ‘me’.

Kwaliteit

 1. Ik verplicht me tot het leveren van goed werk, zowel tekstueel als inhoudelijk. Ik ben geen expert in jouw vakgebied. Daarom heb ik toegang nodig tot inhoudelijk deskundige(n) op jouw vakgebied. Door deze vakkennis te combineren met mijn interview- en schrijfskills zorgen we samen voor kwalitatieve en inhoudelijk goede teksten. Zie ook punt 9.

Geheimhouding

 1.  Met vertrouwelijke informatie ga ik secuur om. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit duidelijk tegen elkaar is uitgesproken of voortkomt uit de aard van de informatie. Meer over Privacy vind je op mijn Privacy Policy.

Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Jij mag de door mij geleverde tekst(en) van feedback voorzien. Ik herzie elke tekst eenmalig, na overleg met jou. Wil je meer herzieningen of wijzigingen? Dan bereken ik € xx ,- per uur en ontvang je daarvoor een aparte factuur.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1.  Als je wilt dat ik meer teksten schrijf, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, is er sprake van een aanvullende opdracht. Je krijgt dan een nieuwe opdrachtbevestiging of een offerte van mij.
 2.  Als jij de opdracht uitstelt, wijzigt of intrekt, ben ik niet verplicht om teksten die nog niet ‘af’ zijn aan jou te geven.
 3.  In het geval van ziekte of overmacht (alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien), kan ik niet voor je schrijven. De opdracht komt dan stil te liggen en wordt uitgesteld. Bij een geval van overmacht laat ik jou dit zo snel mogelijk weten. Ik leg je uit wat er aan de hand is en wat dat voor onze samenwerking betekent. Ik ben tijdens een overmacht situatie niet aansprakelijk. Als de ziekte of het geval van overmacht langer dan twee maanden duurt, mogen we allebei de opdracht stopzetten (oftewel ontbinden).

Offerte

 1.  Een eerste gesprek kost jou vanzelfsprekend niets. Tenzij dit resulteert in ter plekke werk verrichten, dan geldt er direct een uurtarief van € xx ,- per uur ex btw. Voor proefopdrachten reken ik een uurtarief van € xx ,- per uur ex btw.
 2.  Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 2 weken.

Vrijwaring

 1.  Jij hebt, als inhoudelijk deskundige op jouw vakgebied, de plicht om de door mij geschreven of herschreven teksten te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. Jij vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

Aansprakelijkheid

 1.  Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij. De maximale schadevergoeding, indien jij daar recht op hebt, is het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

Auteursrechten

 1.  Zolang het schrijfwerk of de teksten niet zijn ingeleverd bij jou, of ze zijn nog niet klaar, blijven alle rechten van de teksten bij mij.
 2.  De tekst(en) die jij van mij koopt, mag je eenmalig publiceren. Dat is een eenmalige exclusieve licentie. Wil je overgaan tot herpublicatie op een ander medium, dan dien je hiervoor een verzoek per e-mail in. Ik kan voor de herpublicatie om een vergoeding vragen.
 3.  Na de exclusieve licentieverlening, zie punt 12, behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
 4.  Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Jij moet dus mijn naam onder mijn teksten zetten, tenzij ik zelf zeg: “Mijn naam mag er niet onder, want…” Ik moet dan met overwegende bezwaren aankomen. Ik geef vooraf of tijdig aan of jij mijn naam wel of niet moet vermelden. Ik kan eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat er gebruikt wordt gemaakt van een ‘schuilnaam’ of ‘pseudoniem’.
 5.  Op grond van de Auteurswet kan ik het gebruik van mijn tekst verbieden. Dat is het geval als jij mijn tekst ingrijpend wijzigt en ik het daar niet mee eens ben. In dat geval betaal jij mij het tot dan verrichte werk. Stopt door deze situatie tussentijds de opdracht, dan ben jij verplicht om mij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bedrag wat we van tevoren hebben afgesproken.
 6.  Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dien jij bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in de naam van de overheid.
 7.  Breek jij in op mijn auteursrecht, dan ben je mij een schadevergoeding verschuldigd. Voorbeelden van inbreuk zijn:
 • aantasting van mijn werk
 • publicatie zonder naamsvermelding
 • hergebruik van mijn werk zonder toestemming
 • publicatie in enig ander medium dan afgesproken
 1.  De punten 11 tot en met 17 gelden ook voor teksten van anderen of derden. Kortom: wat niet van mij is, mag ik niet zomaar gebruiken en dat zelfde geldt ook voor jou.

Betaling

 1. Ik kan betalingen in termijnen verlangen. Zeker als het om langdurige of grote schrijfklussen gaat. Als jij een tekst van mij koopt, betaal jij deze. Kies je er voor om vervolgens de tekst niet te gebruiken, dan is dat aan jou. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaal je later dan 30 dagen na de factuurdatum, dan komt er een wettelijk gestelde rente bovenop. Daarvoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen, onenigheid of ruzie

 1.  Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Is er onenigheid? Dan proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan laten we de bevoegde rechter uit mijn arrondissement ons geschil stopzetten.

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.